ข่าวสาร กิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วีดีทัศน์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนะนำสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร


ด้านการป้องกันก่อนเกิดเหตุ

1.1 การตรวจสอบอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัย
1.2.โครงการชุมชนปลอดภัย
1.3.โครงการอบรมให้ความรู้อพยพหนีไฟ
1.4.การอบรมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ
1.5.การรณรงค์ประชาสัมพันธ์

 ด้านการระงับเหตุ

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดำเนินภารกิจดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยสนธิกำลังระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก พื่อให้การเข้าทำการดับเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ด้านฟื้นฟูและสงเคราะห์

ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต โดยมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค เงินทุนประกอบอาชีพค่ารักษาพยาบาล เงินปลอบขวัญเงินค่าจัดการศพ และเงินค่าที่พัก ชั่วคราว