แผนปฏิบัติราชการ 2562

คำนำ

                   แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดได้ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ประกอบกับเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารของสำนักฯ ใช้ในการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด นอกจากนี้ ยังช่วยให้บุคลากรของสำนักฯได้รับทราบแนวทาง วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างชัดเจน

 

                   สาระของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ มุ่งเน้นการเชื่อมโยงภารกิจของ ทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งครอบคลุมภารกิจทั้งการป้องกัน การระงับและบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนภารกิจอื่นที่สนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินงานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ตลอดจนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 

 

                   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกส่วนราชการจะมุ่งมั่นปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ถึงความพร้อมและความมีศักยภาพของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการดูแลเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

พันตำรวจโท      

(สมเกียรติ นนทแก้ว)

รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย