ผู้บริหารสำนักป้องกันฯ

คณะผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566

– ว่าง –
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566

นายสุริยชัย รวิวรรณ

รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ด้านปฏิบัติการ)

พันตำรวจโท อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล

รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ด้านบริหาร)

จ่าสิบตำรวจ ทศพล คำบุญมา

เลขานุการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางวราภรณ์ สุขสอาด

ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์

การป้องกันสาธารณภัย

นายกร   ดีลี

ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

นายไพโรจน์ จันเจือ

ผู้อำนวยการส่วนแผนและมาตรการป้องกันสาธารณภัย

นายนิรุจน์ จิตจินดา

ผู้อำนวยการส่วนช่วยบัญชาการสาธารณภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

 

ผู้อำนวยการระดับกองปฎิบัติการ

ดับเพลิงและกู้ภัย

นายอนุวัฒน์ อ้นน่วม

ผู้อำนวยการกองปฎิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1

นายนรวิชญ์ วงศ์ตั้ง

ผู้อำนวยการกองปฎิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2

นายณัฐธวัช   สุภจินต์

ผู้อำนวยการกองปฎิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3

นายดิเรก   เพิ่มดี

ผู้อำนวยการกองปฎิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4

นายประกอบ โพธิ์คาย

ผู้อำนวยการกองปฎิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

นายชาตรี แนวจำปา

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6