ผลการทดสอบความพร้อมด้านร่างกายผู้ขอย้ายเปลี่ยนสายงาน ไปดำรงตำแหน่งในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่องผลการทดสอบความพร้อมด้านร่างกายผู้ขอย้ายเปลี่ยนสายงาน ไปดำรงตำแหน่งในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย