โครงสร้างหน่วยงาน

การแบ่งส่วนราชการภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) สำนักงานเลขานุการ

2) สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

3) สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

4) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1

5) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2

6) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3

7) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4

8) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5

9) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6